Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1 września 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania uczniom, rodzicom i nauczycielom dobrowolnej i bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. W jednostkach niepublicznych pomoc ta może odbywać się na innych zasadach niż określa rozporządzenie i w pewnym zakresie może być odpłatna.

aktualizacja:  02.09.2019

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi w szczególności ze względu na:

 • niepełnosprawność
 • niedostosowanie społeczne
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • zaburzenia zachowania lub emocji
 • specyficzne trudności w uczeniu się
 • deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowych
 • chorobę przewlekłą
 • sytuacje kryzysowe lub traumatyczne
 • niepowodzenia edukacyjne
 • zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi
 • trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • szczególne uzdolnienia ucznia

a także z innych przyczyn, w zależności od sytuacji ucznia.

Pomoc polega na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce.

Celem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi jest wspieranie jego potencjału rozwojowego i stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. Jej formy różnią się w zależności od poziomu edukacyjnego i miejsca, w którym jest udzielana:


FORMA POMOCY

PRZEDSZKOLE

SZKOŁA

PLACÓWKA

zajęcia rozwijające uzdolnienia

+

+

+

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

-

+

+

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

-

+

+

zajęcia specjalistyczne

+

+

+

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

tylko w tzw. „zerówce”

+

-

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

-

w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

klasy terapeutyczne

-

+

-

porady i konsultacje

+

+

+

warsztaty

+

+

+

Zajęcia specjalistyczne obejmują zajęcia:

 • korekcyjno-kompensacyjne
 • logopedyczne
 • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie do czasu złagodzenia albo wyeliminowania trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub oddziale.

Natomiast zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. „zerówki”) oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia nie są tym samym, co indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i indywidualne nauczanie.

zindywidualizowana ścieżka indywidualne nauczanie

Więcej informacji o zindywidualizowanej ścieżce i indywidualnym nauczaniu znajdziesz TUTAJ

Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz w formie klasy terapeutycznej wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

Udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w innych formach nie wymaga opinii z poradni i może być udzielone z inicjatywy nauczyciela bądź rodzica.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017.1591)

opracowała: Joanna Kuczyńska

aktualizacja: Joanna Kuczyńska