Uprawnienia

aktualizacja 25.06.2019 

Dzieciom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom przysługują specjalne uprawnienia

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

Renta socjalna (ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r., t. jedn. Dz. U. z 2018.1340 z późn. zm.)

Świadczenia rodzinne (ustawa z dnia 28 listopada 2003 r., t. jedn. Dz. U. z 2018.2220 z późn. zm.)

Wysokość dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r., Dz. U. z 2018.1497)

Zasiłki dla opiekunów (ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. , t. jedn. Dz. U. z 2017.2092)

Dodatki mieszkaniowe (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r., t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.)

PODATKI

Ulga rehabilitacyjna (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t. jedn. Dz. U. z 2018.1509 z późn. zm.)

KOMUNIKACJA

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r., t. jedn. Dz. U. z 2018.295 z późn. zm.)

Rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 810 z późn. zm.)

Karta parkingowa (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, t. jedn. Dz. U. z 2018,1990 z późn. zm.)

opracowała Joanna Kuczyńska

aktualizacja Joanna Kuczyńska