Edukacja

aktualizacja: 25.06.2019 

Przepisy dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PRZEPISY OGÓLNE

System oświaty (ustawa z dnia 7 września 1991 r., t. jedn. Dz. U. z 2018., 1457 z późn. zm.) 

Prawo oświatowe (ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2019.1148 z późn. zm.) - obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015.843 z późn. zm.) - zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych oraz do czasu zakończenia kształcenia przez uczniów i słuchaczy branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli kształcenie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 oraz szkół policealnych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkół policealnych dla dorosłych
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017.1534) - zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia przez uczniów i słuchaczy branżowej szkoły I stopnia będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, którzy rozpoczęli kształcenie w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 oraz szkół policealnych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkół policealnych dla dorosłych
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019.373) wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r., Dz. U. z 2013 r. Nr 532 z późn. zm.
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r., Dz.U. 2017 poz. 1591 - obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 199, z późn. zm.)

ORZECZENIA DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Orzeczenia i opinie wydawane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 1743)

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci i indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014.1157, z późn. zm.) - zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017. 1616) - obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r., Dz. U. z 2013.529) 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015.1113 z późn. zm.) - zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017.1578 z późn. zm.) - obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Sposób tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2000 r., Dz. U. z 2000 r. Nr 51, poz. 613)

Rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r., Dz. U. z 2015 r., poz. 1872 z późn. zm.)

Organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013.380) - zachowuje moc do czasu zakończenia kształcenia odpowiednio w dotychczasowym gimnazjum, trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia, dotychczasowej szkole policealnej i szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, a także w dotychczasowych szkołach artystycznych
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r., Dz.U. 2017 poz. 1654 - obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

.

opracowała Joanna Kuczyńska

aktualizacja Joanna Kuczyńska