Zmiany w egzaminach w 2021 r.

W związku z trwającą od marca pandemią i ponownym ograniczeniem funkcjonowania szkół, egzaminy ósmoklasisty i egzaminy maturalne w 2021 r. będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Aktualizacja z dnia 17.12.2020

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.


Egzamin maturalny:

  • obowiązkowy tylko w części pisemnej

  • część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa

  • nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

  • będzie możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego


Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki


20.11.2020 r.

Wymagania egzaminaycjne określają treści – zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie będzie w 2021 r. sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych odpowiednio egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego.


Zespoły Eksperckie powołane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowały propozycje wymagań egzaminacyjnych, które zostaną poddane prekonsultacjom. W dniach 20-27.11. pod adresem: prekonsultacje@men.gov.pl przyjmowane są uwagi i opinie merytoryczne. Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki