Ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostały czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.Aktualizacja z dnia 28 maja 2020 r.

Od dnia 1 czerwca 2020 r. zniesione zostanie ograniczenie w funkcjonowaniu branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych będących młodocianymi pracownikami, którzy wyrazili zgodę na udział w tych zajęciach, a w przypadku niepełnoletniego ucznia - jeżeli zgodę na udział w tych zajęciach wyraził jego rodzic. W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrazili zgody na udział w zajęciach praktycznych albo zgody tej nie wyraził rodzic niepełnoletniego ucznia, obowiązuje czasowe ograniczenie.

Pozostałe ograniczenia zostają utrzymane w mocy. 


Aktualizacja z dnia 14 maja 2020 r.

Do dnia 7 czerwca 2020 r. ograniczono funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

 1. szkół wszystkich typów;
 2. placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego;
 3. domów wczasów dziecięcych;
 4. przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 5. szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 6. specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a od 25 maja 2020 r. szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
 7. ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 8. szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
z wyjątkiem:
 1. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
 2. przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych

które funkcjonują w nowym reżimie sanitarnym, obowiązującym przedszkola.

W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I-III szkół podstawowych, natomiast do dnia 7 czerwca 2020 r. w przypadku dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci odpowiednio do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W obu przypadkach rodzice dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Aktualizacja z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Od 4 maja 2020 r. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradni specjalistycznych będą funkcjonowały w nowym reżimie sanitarnym.

Od 6 maja 2020 r. przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkola specjalne funkcjonujące w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych będą funkcjonowały w nowym reżimie sanitarnym.

Pozostałe ograniczenia zostają utrzymane w mocy.


Aktualizacja z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty zostało przedłużone do dnia 24 maja 2020 r. Nadal funkcjonować będą jedynie szkoły specjalne funkcjonujące w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.


Aktualizacja z dnia 3 kwietnia 2020 r.

Ograniczenie funkcjonowania publicznych i niepublicznych:
 1. przedszkoli;
 2. innych form wychowania przedszkolnego;
 3. szkół wszystkich typów;
 4. placówek oświatowo-wychowawczych;
 5. placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego;
 6. placówek artystycznych;
 7. placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

zostało wydłużone do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Ponadto w okresie od dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. ograniczono funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

 1. przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 2. szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
 3. specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 4. ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 5. poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.

Funkcjonować będą jedynie szkoły specjalne funkcjonujące w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.


W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. ograniczono funkcjonowanie (będą zamknięte) publicznych i niepublicznych:

 1. przedszkoli;
 2. innych form wychowania przedszkolnego;
 3. szkół wszystkich typów;
 4. placówek oświatowo-wychowawczych;
 5. placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego;
 6. placówek artystycznych;
 7. placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

z wyjątkiem:

 1. przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 2. przedszkoli i szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
 3. szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Rodzice dzieci:

 1. uczęszczających do przedszkoli lub szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
 2. uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690);
 3. z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
mogą zdecydować o pozostawieniu dzieci w domu - z zachowaniem prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.