Jednorazowe świadczenie pieniężne

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1.100 zł przysługuje osobom, które w dniu 30 kwietnia 2019 r. mają prawo m. in. do:
1) emerytury;
2) renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej;
3) renty rodzinnej;
4) renty socjalnej,
i prawo to nie zostało im zawieszone na dzień 30 kwietnia 2019 r.

Jeżeli jednej osobie przysługuje kilka świadczeń z wymienionych powyżej, to otrzyma ona tylko jedno świadczenie jednorazowe. Natomiast jeżeli kilku osobom przysługuje prawo do renty rodzinnej, to otrzymają jedno świadczenie jednorazowe podzielone proporcjonalnie. W przypadku, gdy kilka osób uprawnionych jest do renty rodzinnej wspólnie z osobą uprawnioną do renty socjalnej, to osoba uprawniona do renty socjalnej otrzyma całe jednorazowe świadczenie z tytułu renty socjalnej i nie uczestniczy w proporcjonalnym podziale jednorazowego świadczenia z tytułu renty rodzinnej.

Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie wypłacone z urzędu (nie trzeba składać żadnego wniosku) w maju 2019 r., wraz ze świadczeniem, o którym mowa w pkt 1-4.

Kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wlicza się do dochodu (nie podlega opodatkowaniu i nie wpływa na wysokość kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczeń socjalnych lub renty socjalnej). Z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

Joanna Kuczyńska 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.