Renta rodzinna dla dorosłego niepełnosprawnego dziecka zmarłej osoby ubezpieczonej

Według przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS renta rodzinna przysługuje dzieciom (własnym i przysposobionym) zmarłego ubezpieczonego, który w chwili śmierci pobierał świadczenie emerytalne/rentowe lub posiadał prawo do jednego z tych świadczeń. W jednym wypadku renta ta przysługuje dzieciom bez względu na wiek – gdy stały się one całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 lat lub w okresie do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia wieku 25 lat.

Prawo do renty rodzinnej może zostać przyznane niepełnosprawnemu pełnoletniemu dziecku ubezpieczonego, jeśli:

- w chwili śmierci ubezpieczony (rodzic) miał prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przyjmuje się, że w chwili śmierci ubezpieczony był całkowicie niezdolny do pracy, a zatem do ustalenia prawa zmarłego do przedmiotowego świadczenia wystarcza udowodnienie wymaganych okresów składkowych);

- zostanie spełniony warunek dotyczący wieku dziecka: dziecko nie osiągnęło 16 lat albo uczy się i nie ukończyło lat 25.

W jednym przypadku renta rodzinna przysługuje dziecku bez względu na wiek, a mianowicie wówczas, gdy stało się ono całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub przed ukończeniem nauki w szkole, jeżeli przekroczyło 16 lat, nie dłużej jednak do osiągnięcia wieku 25 lat.