Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych. Jego zadaniem jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu jakości życia osoby niepełnosprawnej i jej jak najpełniejszej integracji społecznej w warunkach aktywności.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny?

1. Osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, pod warunkiem, że ich przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym (aktualizowany co kwartał!), nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym (ok. 2200 zł w 2018 r.);
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej (ok. 2900 zł w 2018 r.)

Warunkiem jest także potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu. Częstotliwość możliwości ubiegania się o dofinansowanie jest zależne od rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego oraz okresu jego użytkowania

2. Raz w roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, jednak nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na sprzęt wymieniony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie)
Prawo do wyrobów medycznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie przysługuje na zlecenie uprawnionej osoby do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania:

1. świadczeniobiorcom do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii („za życiem”);

2.świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie:

- o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (pkt 7 orzeczenia o niepełnosprawności) oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (pkt 8 orzeczenia o niepełnosprawności).
Jeżeli jednak chcieliby kupić sprzęt droższy, którego cena nie mieści się w określonych limitach (dostępnych w wykazie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie) muszą pokryć różnicę z własnych środków. Wydatek poniesiony na ten cel bądź na zakup sprzętu innego niż określony w rozporządzeniu można odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym jako ulgę rehabilitacyjną.


Jakie dokumenty są potrzebne?

  1. wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby dorosłej
  2. wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka
  3. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopia wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem (dotyczy osób dorosłych) albo kopia wypisu orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy dzieci i młodzieży) - oryginał do wglądu;
  4. zaświadczenie od lekarza specjalisty - zgodnie ze schorzeniem - zawierające: nazwę schorzenia po polsku oraz uzasadnienie wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego do indywidualnej rehabilitacji w warunkach domowych  oraz nazwę sprzętu rehabilitacyjnego (ważne w danym roku kalendarzowym)
  5. kosztorys lub rachunek proforma, wraz z pieczątką sklepu, nr konta bankowego oraz podpisem osoby wystawiającej dany dokument,
  6. dowód osobisty do wglądu.

Wnioski o których mowa w punkcie 1 i 2 dostępne są pod poniższym adresem:
http://www.mops.wroclaw.pl/do-pobrania/wnioski-i-regulaminy/zaopatrzenie-w-sprzet-   rehabilitacyjny

Zaświadczenie lekarskie wydane na potrzeby MOPS w związku z dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ważne jest w roku kalendarzowym, w którym zostało wydane.


Więcej informacji jest dostępnych na stronie MOPS we Wrocławiu:
http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/swiadczenia-dla-osob-niepelnosprawnych/dofinansowanie-zaopatrzenia-w-sprzet-rehabilitacyjny


Podstawa prawna:
•    § 1 pkt 5 Uchwały nr XLVIII/1130/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 listopada 2017 r.  w sprawie zadań Miasta Wrocławia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
•    ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
•    rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
•    ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 i 1515)


Zespół Prawny Banku Santander Bank Polska S.A.