Szczególne uprawnienia osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, które mają wpisane "wymaga" w punkcie 7 i 8 orzeczenia, mają szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych (NFZ).

aktualizacja: 08.01.2019 

Następujące osoby:

  1. świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej [za życiem]
  2. świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności [obowiązuje od 01.07.2018 r.]
  3. osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – czyli pkt 7 i 8 orzeczenia [obowiązuje z mocą wsteczną od 01.07.2018 r.]

mają prawo do: 

  1. korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;
  2. korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez skierowania;
  3. wyrobów medycznych określonych w przepisach na zlecenie osoby uprawnionej do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania (o ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia).

Joanna Kuczyńska

Podstawa prawna: 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych