Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko poniżej 18. roku życia, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł albo 1200 zł, o ile w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością. Jeżeli niepełnoletnich dzieci jest dwoje i więcej, a kryterium dochodowe zostało przekroczone, to świadczenie przyznawane jest na drugie i kolejne dzieci.

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku i wynosi 500 zł. Aby otrzymać świadczenie w zbliżającym się okresie, należy złożyć nowy wniosek. Wnioski są przyjmowane od 1 sierpnia. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje rodzinom zainteresowanym kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Rodziny, które dopiero chcą przystąpić do programu, otrzymają świadczenie jeszcze w październiku. Jeżeli wniosek zostanie złożony później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet (ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Profil Zaufany, Platforma Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowość elektroniczna).

Wprowadzono nowe regulacje, które będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od 1 października 2017 roku:

  1. rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie musiał dołączyć pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica;
  2. wyłączone zostało stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą;
  3. osoby rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zamiast oświadczenia o deklarowanych dochodach będą musiały dołączyć do wniosku zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.


Jednocześnie został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia, dzięki czemu już od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Joanna Kuczyńska
radca prawny

źródło: www.mpips.gov.pl