Rządowy program "Wyprawka szkolna"

Celem rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Celem przyjętego przez Radę Ministrów programu „Wyprawka szkolna” jest dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7.

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 1. branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych - na zakup podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, oraz materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego;
 2. klas II i III branżowej szkoły I stopnia lub klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum - na zakup podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego;
 3. klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy - na zakup materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego.

Wartość dofinansowania uzależniona jest od przyczyny niepełnosprawności i rodzaju szkoły, do której uczęszcza uczeń (od 225 zł do 445 zł).

Przyznanie dofinansowania następuje:

 1. na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia,
 2. albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia. 

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020, w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. W przypadku szkoły muzycznej, rolniczej, leśnej, morskiej i żeglugi śródlądowej termin składania wniosków wyznacza właściwy minister prowadzący szkołę.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Dyrektor szkoły zwraca koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy. Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na wnioskodawcę, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna".

Podstawa prawna:

Joanna Kuczyńska