Twój 1% może wiele zdziałać!

Od 2004 roku podatnicy mają możliwość przekazania 1% należnego podatku za dany rok na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Przez pierwsze trzy lata podatnik sam wpłacał wyliczoną kwotę na konto wybranej organizacji. Od 2007 roku wystarczy w odpowiedniej rubryce rocznego zeznania podatkowego wpisać nazwę i numer KRS organizacji, którą podatnik chciałby wspomóc swoim 1%, a przekazaniem pieniędzy zajmie się urząd skarbowy.

Organizacja otrzymująca 1% musi znajdować się na oficjalnej liście organizacji pozarządowych, sporządzanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Lista ta jest na bieżąco aktualizowana przez ministerstwo, które wykreśla z niej np. podmioty, które nie składają w terminie przewidzianych przepisami sprawozdań.

 Kto może przekazać 1%?

1% może przekazać podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik objęty 19-procentowym podatkiem liniowym oraz podatnik, który uzyskał dochód ze sprzedaży papierów wartościowych.

Możliwość przekazania 1% rocznego podatku mają wyłącznie osoby fizyczne, które złożą roczne zeznanie podatkowe w przepisowym terminie (tzn. za rok 2016 do 30 kwietnia 2017 r.). Nie można podzielić swojego 1% pomiędzy kilka organizacji. Kwotę zaokrąglamy w dół do pełnych dziesiątek groszy. Można wpisać wskazania dotyczące rozdysponowania środków przez organizację pożytku publicznego, ale nie są to wskazania obligatoryjne. Rozdzielając środki OPP kieruje się swoim statutem.

Niezależnie od momentu złożenia zeznania podatkowego (ale pod warunkiem, że zostalo złożone w terminie) naczelnik urzędu skarbowego przekaże łączną kwotę zadeklarowaną przez podatników na konto OPP najwcześniej w lipcu lub sierpniu bieżącego roku.

Przekazanie 1% jest niezależne od darowizn na tzw. szlachetne cele, dokonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W pierwszym roku obowiązywania przepisów umożliwiających przekazanie 1% podatku do OPP z tej możliwości skorzystało około 80 tys. podatników. W 2014 roku takich podatników było 1,5 mln.

Na co Fundacja Promyk Słońca przeznacza wpływy z 1%?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wpływy z tytułu 1% organizacje pożytku publicznego przekazują na cele statutowe. Jeśli rodzice lub opiekunowie dziecka podpisali z Fundacją „Promyk Słońca” porozumienie o prowadzeniu subkonta, pieniądze przekazane ze wskazaniem na to dziecko są wykorzystywane na jego potrzeby. Pozostałe kwoty są wykorzystywane zgodnie z regulaminem Funduszu 1%, czyli wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Środki wpływające na fundusz 1% w Fundacji Promyk Słońca są przeznaczane przede wszystkim na rehabilitację dzieci prowadzoną przez zatrudnionych w Fundacji Promyk Słońca lub współpracujących z nią na mocy umowy specjalistów. Środki NFZ nie wystarczają bowiem na zaspokojenie wszystkich potrzeb rehabilitacyjnych naszych małych podopiecznych. Z 1% finansujemy dzieciom między innymi rehabilitację ruchową, integrację sensoryczną, stymulację mózgu metodą tDCS, rehabilitację wzroku, biofeedback, arteterapię, terapię logopedyczną, wizyty u psychologa. W razie wyczerpania limitów NFZ na wizyty lekarskie także i te wizyty mogą być finansowane z funduszu 1%. Dofinansowanie może objąć również opłaty za do żłobka i przedszkola Fundacji „Promyk Słońca”.

Aby otrzymać pomoc z Funduszu 1%, należy złożyć w sekretariacie Fundacji wypełniony wniosek (druk dostępny w sekretariacie), do którego dołączyć należy skierowanie od lekarza specjalisty, a także jeśli dziecko posiada – orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju / orzeczenie o niepełnosprawności. Wnioski są rozpatrywane przez komisję, której posiedzenia odbywają się raz w miesiącu. Pomoc może być przyznana osobie, która nie ukończyła 18 lat, dlatego wniosek podpisuje rodzic/opiekun prawny. W wyjątkowych wypadkach komisja może zdecydować o przyznaniu pomocy osobie powyżej 18 lat. W swoich decyzjach komisja kieruje się przede wszystkim sytuacją życiową osoby ubiegającej się i pomoc, jej stanem zdrowia i zakresem niezbędnej pomocy.

Przyznana pomoc obejmuje – zależnie od potrzeb i możliwości – pakiet świadczeń terapeutycznych obejmujących przykładowo 10 godzin polaryzacji, 20 godzin integracji sensorycznej, do 50 godzin rehabilitacji ruchowej. Jeśli w trakcie korzystania ze świadczenia pacjent kończy 18 lat, świadczenie jest realizowane do końca.

O kolejną pomoc można się ubiegać 3 miesiące po zakończeniu ostatniej wizyty w ramach przyznanego świadczenia. Nieprzestrzeganie tego terminu jest najczęstszym powodem odrzucania wniosku przez komisję. Odrzucenie wniosku nie zamyka jednak drogi do złożenia kolejnego, we właściwym terminie. W jednym czasie przysługuje tylko jedno świadczenie.