Zmiany w urlopach rodzicielskich od 1 stycznia 2016 r.

Z początkiem 2016 r. wejdą w życie nowe regulacje prawne dotyczące urlopów związanych z narodzinami i wychowaniem dziecka (urlopy rodzicielskie).

Podstawowe zmiany to m.in.:

  1. włączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego (maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego wyniesie: 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka i 34 tygodnie w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie),
  2. wprowadzenie możliwości wykorzystania części urlopu rodzicielskiego (16 tygodni) do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat, a więc nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,
  3. zmiana liczby części, w jakich można wykorzystywać urlop rodzicielski z nie więcej niż 3 na nie więcej niż 4,
  4. wprowadzenie proporcjonalnego wydłużenia urlopu rodzicielskiego w sytuacji gdy łączy się go z pracą w niepełnym wymiarze czasu pracy,
  5. wprowadzenie możliwości wymieniania się opieką nad dzieckiem i przysługującym z tego tytułu urlopem rodzicielskim i zasiłkiem macierzyńskim za czas takiego urlopu przez rodziców, z których jedno jest pracownikiem a drugie jest objęte ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z innego tytułu, np. prowadzi własną działalność gospodarczą,
  6. wydłużenie okresu wykorzystania wydłuża okres wykorzystywania urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 2 roku życia,
  7. umożliwienie wykorzystania corocznego zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem przynajmniej jednego dziecka nie tylko w dniach (2 dni), ale także w godzinach (16 godzin) – zgodnie z wyborem pracownika.

 

Podsumowując od nowego roku będą obowiązywały dwa rodzaje urlopów w zawiązku z narodzinami dziecka: urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie), razem 52 tygodnie.

W przypadku narodzin wieloraczków długość urlopów wydłuży się do 31 – 37 tygodni w przypadku urlopu macierzyńskiego oraz 34 tygodni w przypadku urlopu rodzicielskiego. Razem od 65 do nawet 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci.

Od stycznia 2016 r. rodzice mają 3 tygodnie po porodzie na podjęcie decyzji czy chcą skorzystać z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Pozostałe terminy na złożenie wniosku o urlop rodzicielki, wychowawczy lub ich części, również zostają wydłużone do 3 tygodni.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2015, poz. 1735 ze zm.). 

Opracowanie: Magdalena Rzepkowska