Asystent w szkole

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24 lipca 2015 r. reguluje możliwość zatrudniania dodatkowego personelu pedagogicznego i niepedagogicznego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego lub kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub wspierania kształcenia, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

O tym, kogo może zatrudnić dyrektor placówki edukacyjnej w imieniu organu ją prowadzącego decyduje – w myśl rozporządzenia – typ tej placówki:

  1. w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkolach i szkołach integracyjnych dodatkowo zatrudnia się: NAUCZYCIELA POSIADAJĄCEGO KWALFIKACJE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ;
  2. od 1 stycznia 2016 r. w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, oraz szkołach ogólnodostępnych, w których uczą się uczniowie autystyczni, z zespołem Aspargera lub z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, oraz szkołach ogólnodostępnych, do których uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z innym rodzajem niepełnosprawności, niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym dodatkowo zatrudnia się następujące osoby:

  • NAUCZYCIELA POSIADAJĄCEGO KWALFIKACJE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ LUB SPECJALISTĘ;
  • ASYSTENTA (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej; asystent posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela i przygotowanie pedagogiczne, wykonuje zadania wspierające prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pod kierunkiem osób prowadzących te zajęcia);
  • POMOC NAUCZYCIELA (osoba, od której nie jest wymagane przygotowanie pedagogiczne).

 

Potrzeba zatrudnienia dodatkowego personelu w placówce edukacyjnej, do której uczęszcza uczeń niepełnosprawny, może być wskazana w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, określającym zalecane warunki kształcenia, np. poprzez wskazanie potrzeby zatrudnienia dodatkowo nauczyciela  lub pomocy nauczyciela, w sytuacji gdy jest to wskazane ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne niepełnosprawnego dziecka.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

opracowanie: Katarzyna Perdek