Badania przesiewowe w kierunku autyzmu

Fundacja Synapsis uruchomiła ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku autyzmu. Polska wersja narzędzia do diagnozy dla dzieci w wieku od 16 do 30 miesięcy znajduje się na stronie internetowej www.badabada.pl

Czas trwania Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu „Badabada” został przewidziany na okres 5 lat. Jego celem jest wprowadzenie i rozpropagowanie procedur, standardów oraz narzędzi pozwalających na prowadzenie procesu monitorowania rozwoju dziecka w pierwszych latach życia, tak by wychwytywać objawy ze spektrum autyzmu (ASD) lub zagrożenia ASD na etapie ich ujawniania się. Fundacja Synapsis oczekuje, że rezultatem Programu będzie zmniejszenie stopnia niepełnosprawności powodowanego zaburzeniami ASD poprzez szybką interwencję we wczesnym stadium zaburzeń, dlatego chce dążyć do tego, żeby możliwie duża grupa dzieci (co najmniej połowa populacji w wieku powyżej 1 roku życia) była objęta badaniami przesiewowymi w ramach rutynowych działań opiekuńczych (żłobki, poradnie pediatryczne, POZ).

Model badań przesiewowych jest podzielony na 4 poziomy:

  1. wypełnienie kwestionariusza M-CHAT-R/F oraz załączonej do niego krótkiej metryczki on-line (taką możliwość mają wszyscy rodzice dzieci w wieku od 16 do 30 miesiąca życia);
  2. wykonanie przez przeszkolone osoby badania dzieci od 7 do 31 miesiąca życia z wykorzystaniem narzędzia SACS-R (obserwacja dziecka i przeprowadzenie z nim kilku prostych prób, nie wykraczających poza codzienne działania w żłobku/przedszkolu);
  3. konsultacje i diagnostyka specjalistyczna;
  4. działania wspomagające rozwój dziecka i wspierające rodziny.

Po przeprowadzeniu obu działań diagnostycznych rodzice dostaną pisemną informację o stopniu ryzyka wystąpienia ASD lub stwierdzenia atypowych zachowań dziecka i dalszych kroków, jakie powinni podjąć. Program ma być realizowany pilotażowo w wybranych placówkach, a docelowo w całej Polsce.

www.badabada.pl

opracowała Joanna Kuczyńska