Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych na 2015 r.

Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, w terminie do 31 grudnia 2014 r. mogą ubiegać się o dofinansowanie organizacji zajęć i obozów sportowych, a także na zakup sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych w roku 2015.

Program będzie finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2015 roku przeznaczono kwotę 14 898 000,00 zł.

Wnioskodawca, musi przewidywać w ramach realizacji zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadania (w tym zadań jednostkowych). Innymi źródłami mogą być np. środki jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub sponsorów.

Zadania realizowane w ramach Programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu. Przedmiotem dofinansowania mogą być także te zadania, których realizację zaplanowano po terminie złożenia wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki - AMODIT.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

opracowała Joanna Kuczyńska