Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W przypadku dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem opinie wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego.


Czytaj więcej: Sposób realizacji orzeczenia


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 173 poz. 1072)

opracowała Joanna Kuczyńska