Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania są wydawane dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, przez poradnię, na której terenie działania siedzibę ma szkoła.

aktualizacja: 02.09.2019 

Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu, w sposób zapewniający wykonanie zaleceń w nim określonych.

Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem w miejscu jego pobytu przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom.

W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. W przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe dyrektor szkoły określa sposób realizacji zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi:

  • dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni;
  • dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin, realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni;
  • dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej - od 10 do 12 godzin, realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni;
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych - od 12 do 16 godzin, realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

Integracja

W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju ucznia, integracji ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia albo z pełnoletnim uczniem, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym. 

W przypadku uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, dyrektor organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym. Dyrektor w szczególności umożliwia uczniowi udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Uczniowie uczestniczą w zaproponowanych przez dyrektora formach, w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.

Zawieszenie  / zakończenie zajęć 

Jeżeli stan zdrowia ucznia ulegnie poprawie, na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia i na podstawie zaświadczenia lekarskiego, zajęcia indywidualnego nauczania mogą ulec zawieszeniu na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. Jeżeli stan zdrowia ucznia będzie umożliwiał uczęszczanie do szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (link)

 

opracowała Joanna Kuczyńska

aktualizacja Joanna Kuczyńska