Egzaminy końcowe

Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminów końcowych w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do:

  1. sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  2. egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  3. egzaminu maturalnego,
  4. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu do rodzaju niepełnosprawności polega w szczególności na:

  1. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
  2. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu;
  3. zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Dla uczniów i absolwentów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu przygotowuje się odpowiednio zestawy zadań, arkusze egzaminacyjne albo zadania egzaminacyjne dostosowane do rodzaju niepełnosprawności.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 414)

opracowała Joanna Kuczyńska