Dodatek mieszkaniowy

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od 3 czynników:

I przysługuje osobom wskazanym w ustawie

II o określonym dochodzie

III w zależności od wielkości lokalu


I Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

II jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Od 1 marca 2014 roku najniższa emerytura wynosi 844,45 zł, zatem dochód uprawniający do otrzymania dodatku mieszkaniowego nie powinien* przekraczać:

 • dla gospodarstw wieloosobowych = 1.055,56 zł na 1 osobę

 • dla gospodarstw jednoosobowych = 1.477,79 zł

* Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy, ale kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Do dochodu nie wlicza się m.in. zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej.

III Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) spełnia określone wymogi. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (musi być taki zapis w orzeczeniu), to powierzchnię powiększa się o 15 m2:

 • dla 1 osoby = 35 m2 + 15 m2
 • dla 2 osób = 40 m2 + 15 m2
 • dla 3 osób = 45 m2 + 15 m2
 • dla 4 osób = 55 m2 + 15 m2
 • dla 5 osób = 65 m2 + 15 m2
 • dla 6 osób = 70 m2 + 15 m2, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Wysokość dodatku jest uzależniona od wydatków przypadających na powierzchnię normatywną, ponoszonych przez osobę ubiegającą się o świadczenie.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)

opracowała Joanna Kuczyńska