Wybierz sekcję

Wyprawka szkolna 2012

Lada chwila zabrzmi pierwszy dzwonek. Zbliża się również 10 września - termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna".
Aby otrzymać dofinansowanie, do 10 września wnioski należy złożyć w szkole, w której uczeń rozpocznie naukę w roku szkolnym 2012/2013. Wnioski mogą składać rodzice lub opiekunowie prawni ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),
nauczyciele, pracownicy socjalni lub inne osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 przysługuje uczniom z klas:

  • I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.), czyli 504,00 zł netto
  • II-IV szkoły podstawowej, I klasie szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), czyli 351,00 zł netto na osobę w rodzinie
  • II-IV szkoły podstawowej, I klasie szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącym i technikum pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 351,00 zł netto na osobę w rodzinie, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dodatkowo objęci ww. pomocą zostaną uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do wniosku należy dołączyć:
  • W przypadku korzystania z zasiłku stałego lub okresowego wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej wystarczy przedstawić zaświadczenie o wysokości świadczeń;
  • zaświadczenie o wysokości dochodów;
  • w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości  dochodów;
  • w przypadku przekroczenia dochodów należy do wniosku dołączyć uzasadnienie;
  • w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kserokopia orzeczenia.

Do dnia 15 września 2012 r. dyrektor placówki przesyła drogą elektroniczną listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".

Po otrzymaniu listy uczniów prezydent miasta informuje dyrektorów o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy. Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, otrzymaniu informacji o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy. Po przekazaniu środków finansowych na rachunek szkoły dyrektor zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.
Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, rachunek, paragon.

oprac. DA