Postulaty uczestników debaty

Przedstawiamy postulaty zgłoszone przez uczestników debaty

Mam prawo! Sytuacja dzieci niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku w kontekście przestrzegania ich praw do zdrowia, nauki i zabezpieczenia socjalnego.

POSTULATY W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA:

•    Poprawa wczesnej diagnostyki (diagnostyka prenatalna);
•    Screening niemowląt;
•    Wypracowanie standardów i zasad finansowania wczesnej diagnostyki dziecka;
•    Wprowadzenie programów profilaktycznych;
•    Opieka medyczna w szkołach;
•    Poprawa oświaty zdrowotnej (szkolenia lekarzy w zakresie wczesnej diagnostyki);
•    Finansowanie badań naukowych (innowacje w medycynie);
•    Powrót do programu WWKSC jako programu narodowego ;
•    Ułatwienie dostępu do rehabilitacji i  edukacji w mniejszych ośrodkach i na wsiach;
•    Wprowadzenie nielimitowanych świadczeń dla dziecka do 2 roku życia;
•    Dostęp do edukacji i opieki medycznej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym poza Wrocławiem;
•    Diagnostyka dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
•    Rozwój rehabilitacji domowej;
•    Uwolnienie specjalizacji (pediatryczna i neurologiczna);


POSTULATY W ZAKRESIE EDUKACJI


•    Przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju;
•    Monitorowanie przez poradnie rozwoju dziecka i jego postępów w terapii na kolejnych etapach edukacyjnych (ciągłość opieki psych.-ped.);
•    Przełamywanie obaw nauczycieli dot. edukacji włączającej;
•    Opracowanie podręczników dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim i niesłyszących;
•    Możliwość odstąpienia od niektórych treści programowych;
•    Dla uczniów z autyzmem: optymalne 3-4 osobowe klasy w szkołach ogólnodostępnych, wspólne zajęcia z rówieśnikami (np. artystyczne);
•    Wprowadzenie do szkoły asystenta ucznia niepełnosprawnego;
•    Kształtowanie przez przedszkola i szkoły postaw tolerancji, szacunku i otwartości wobec osób niepełnosprawnych;
•    Subwencja idąca za dzieckiem niepełnosprawnym do szkoły;
•    Rzetelne informowanie rodziców o możliwości wyboru placówki i formy kształcenia;
•    Obniżenie wieku dziecka uprawniającego do bezpłatnego dowozu do szkół/placówek oświatowych;


POSTULATY W ZAKRESIE WSPARCIA SOCJALNEGO

•    Ujednolicenie definicji niepełnosprawności;
•    Utworzenie komisji ds. dzieci w Senacie RP;
•    Wsparcie dla rodzin (w tym pomoc w opiece nad dzieckiem wymagającym stałej obecności rodzica);
•    Współpraca administracji rządowej i samorządowej, placówek oświatowych, instytucji pomocowych i rodziców  na rzecz dziecka z niepełnosprawnością (partnerstwo);
•    Łamanie stereotypów na temat niepełnosprawności, barier mentalnych (kampanie społeczne);
•    Stworzenie spójnego systemu wsparcia na rzecz dziecka z niepełnosprawnością;
•    Przeprowadzenie diagnozy sytuacji rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym;
•    Stworzenie rozwiązania systemowego dot. asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej;
•    Wypracowanie systemowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych;
•    Wzrost aktywności organizacji pozarządowych na terenach wiejskich i w małych miastach;
•    Wprowadzenie możliwości wcześniejszych świadczeń emerytalnych dla rodziców  z rodzin, gdzie jest więcej niż jedno dziecko niepełnosprawne lub/i ze znaczną niepełnosprawnością;
•    Weryfikacja poziomu pomocy w ramach różnych instytucji;
•    Finansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzedzone analizą potrzeb.