Środki na dostosowanie budynków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) reguluje sposób, w jaki powinny powstawać nowe budynki, aby odpowiadały potrzebom osób niepełnosprawnych.

Jednak znaczną część polskich miast stanowi budownictwo stare – a nawet jeśli nie stare, to swoim zagospodarowaniem przestrzeni uniemożliwiające aktywne korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym – jak np. większość PRL-owskich osiedli z wielkiej płyty. Często jednak udaje się je – mniej lub bardziej – przystosować. Problemem najczęściej są – jak zwykle – fundusze na kosztowne remonty i przeróbki.

Osoby niepełnosprawne z problemami w poruszaniu się mogą starać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w swoim mieszkaniu z PFRON, składając wniosek w lpowiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.. Także tam o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Aby ubiegać się o dotację, konieczne jest wniesienie wkładu własnego. Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Placówki kultury, jak np. muzea , mogą ubiegać się o dotację na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych z Funduszu Promocji Kultury, którego dysponentem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część funduszu przeznaczana jest na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr kultury.

Warto też szukać środków w funduszach unijnych. Na przykład, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla  Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 można ubiegać się o dotacje na likwidację barier w ramach kilku priorytetów. W ramach priorytetu 3 można się starać o sfinansowanie likwidacji barier w transporcie publicznym. W ramach priorytetu 7 – zmodernizować dla potrzeb osób niepełnosprawnych placówkę edukacyjną, w ramach 8 – zakład opieki zdrowotnej.
oprac. Dagmara Adwentowska

Projekt "Wrocław - miasto przyjazne dzieciom niepełnosprawnym" jest współfinansowany przez Gminę Wrocław ze środków PFRON