Rządowy program "Wyprawka szkolna"

Celem rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przyznanie dofinansowania następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, który składa się do dyrektora szkoły.
czytaj więcej »

Porady eksperta - odpowiedzi na pytania


Porady eksperta - odpowiedzi na pytania - lista artykułów:

2011-09-21» Obowiązek szkolny dzieci sześcioletnich
2011-09-21» Edukacja dziecka z ADHD
2011-09-21» Zwolnienie dziecka z nauki drugiego języka obcego
2011-09-21» Nauczanie indywidualne
2011-09-21» Dziecko z trudnościami w nauce
2011-09-21» Kontynuacja w Polsce nauki rozpoczętej poza granicami kraju
2011-09-21» Pozostawienie dziecka na kolejny rok w klasach I-III a zgoda rodzica
2011-09-21» Bezpłatne podręczniki
2011-09-21» Wspomaganie rozwoju
2011-09-21» Zwolnienie z obowiązku szkolnego dziecko głęboko niepełnosprawnego
2011-09-21» Przedłużenie etapu edukacyjnego
2011-09-21» Zasady wydawania opinii o dysleksji
2011-09-21» Niepełnosprawności sprzężone i edukacja dziecka niepełnosprawnego w szkole masowej
2011-09-21» Dodatkowa opieka nad dzieckiem z autyzmem w szkole
2011-09-21» Nauczanie domowe
2011-11-28» Zwolnienie z nauki języka obcego
2011-11-28» Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne
2011-11-28» Specjalne potrzeby edukacyjne a specyficzne trudności w uczeniu się
2011-11-28» Nauczanie indywidualne
2011-11-28» Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
2011-11-28» Gimnastyka korekcyjna
2011-11-28» Dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły
2011-11-28» Dostosowanie wymagań edukacyjnych
2011-11-28» Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
2011-11-28» Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
2011-11-28» Nauczyciel wspomagajacy
2011-11-28» Indywidualny program nauki
2011-11-28» Asystent ucznia niepełnosprawnego
2011-11-28» Nauczanie domowe
2012-11-19» Rezygnacja lub zawieszenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
2012-11-19» Nauka w gimnazjum
2012-11-19» Nauczanie przez rodzica
2012-11-19» Dla kogo zajęcia rewalidacyjne?
2012-11-19» Nauczyciel w przedszkolu dla dziecka z autyzmem
2012-11-19» Indywidualne przygotowanie przedszkolne
2012-11-19» Zajęcia łączone w szkole specjalnej
2012-11-19» Uczeń niepełnosprawny w gimnazjum
2012-11-19» Opinia z poradni niepublicznej
2012-11-19» Pomoc nauczyciela
2012-11-19» Dziecko z cukrzycą
2012-11-19» Nauka w szpitalu
2012-12-03» Udogodnienia dla uczniów niedowidzących
2012-12-03» Dziecko z niepełnosprawnością w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej