Archiwum

Listopad 2010Grudzień 2010Styczeń 2011Luty 2011Marzec 2011Kwiecień 2011Maj 2011Czerwiec 2011Lipiec 2011Sierpień 2011Wrzesień 2011Październik 2011listopad 2011Grudzień 2011Styczeń 2012Luty 2012Marzec 2012kwiecień 2012Maj 2012Czerwiec 2012Lipiec 2012Sierpień 2012Wrzesień 2012Październik 2012Listopad 2012Grudzień 2012Styczeń 2013Luty 2013Marzec 2013KwiecieńMaj 2013Czerwiec 2013Lipiec 2013Sierpień 2013Wrzesień 2013Październik 2013Listopad 2013Grudzień 2013Styczeń 2014Luty 2014Marzec 2014Kwiecień 2014Czerwiec 2014Lipiec2014Sierpień 2014Grudzień 2014Styczeń 2015Luty 2015Marzec 2015Kwiecień 2015Czerwiec 2015listopad 2015Grudzień 2015Kwiecień 2016maj 2016Grudzień 2016Styczeń 2017Luty 2017kwiecień 2017Listopad 2017Grudzień 2017Wrzesień 2018Październik 2018Listopad 2018Grudzień 2018Styczeń 2019Luty 2019Marzec 2019Kwiecień 2019Maj 2019Lipiec 2019październik 2019Grudzień 2019Styczeń 2020Sierpień 2020

Prezydent podpisał tzw. ustawę żłobkową

23 lutego 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ustawa określa różne formy opieki nad małymi dziećmi.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być:

  • organizowana w formie żłobka. Ustawa upraszcza zasady zakładania żłobków. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, do 3 - a wyjątkowo – 4 roku życia. Żłobek może być prowadzony przez gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.
  • organizowana w formie klubu dziecięcego. W klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 5 godzin dziennie. Do klubu dziecięcego mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły rok życia. W zajęciach prowadzonych w klubie dziecięcym mogą uczestniczyć także rodzice uczęszczających do niego dzieci.
  • sprawowana przez dziennego opiekuna. Dziennym opiekunem jest osoba zatrudniana na podstawie umowy o świadczenie usług przez gminę. Dzienny opiekun może opiekować się maksymalnie pięciorgiem dzieci od 20 tygodnia życia, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki - maksymalnie trojgiem. Opieka nad dziećmi może być sprawowana w mieszkaniu należącym do dziennego opiekuna lub udostępnionym przez gminę.
  • sprawowana przez nianię. Niania zatrudniana jest na podstawie umowy o świadczenie usług zawieranej z rodzicami dziecka; składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu tej umowy opłacane są częściowo przez ZUS (do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę; składki od nadwyżki tej kwoty opłaca rodzic). Rozwiązanie to przysługuje jednak tylko w sytuacji, gdy rodzice dziecka są aktywni zawodowo (są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub prowadza działalność gospodarczą). Na zasadach określonych w ustawie, niania może sprawować opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
Opracowała: DWZ