Pegaz 2010

Program Pegaz, realizowany ze środków PFRON, ma na celu:

 

  • aktywizację zawodową oraz utrzymanie aktywności zawodowej,
  • zwiększenie możliwości edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia,
  • zwiększenie możliwości w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej

Adresatami programu są m.in.:

  • uczące się osoby niepełnosprawne w wieku do lat 18, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego,
  • osoby niepełnosprawne w wieku do lat 18, których dysfunkcja uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

  • zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,
  • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. zakup części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub pokrycie kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.

Więcej informacji na temat programu: Pegaz 2010