Programy i dofinansowanie

articleFoto

Komputer dla Homera

Komputer dla Homera to program realizowany przez PFRON. Udzielana w ramach programu pomoc finansowa dotyczy zakupu nowoczesnego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń brajlowskich przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku, w celu umożliwienia im m.in.:

  • podjęcia lub kontynuowania nauki oraz pogłębiania wiedzy,
  • zdobycie umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się.

Więcej informacji na stronie PFRON:

Komputer dla Homera

Czytaj więcej »

Pegaz 2010

Program Pegaz, realizowany ze środków PFRON, ma na celu:

 

  • aktywizację zawodową oraz utrzymanie aktywności zawodowej,
  • zwiększenie możliwości edukacyjnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia,
  • zwiększenie możliwości w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej

Adresatami programu są m.in.:

  • uczące się osoby niepełnosprawne w wieku do lat 18, niepełnosprawne z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek przygotowania przedszkolnego,
  • osoby niepełnosprawne w wieku do lat 18, których dysfunkcja uniemożliwia poruszanie się na wózku inwalidzkim o napędzie ręcznym, jeśli posiadają aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie m.in. na:

  • zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,
  • utrzymanie sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. zakup części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub pokrycie kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.

Więcej informacji na temat programu: Pegaz 2010
 

Czytaj więcej »

STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2012 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu „STUDENT II”.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia dostępne są na stronie Funduszu oraz w Oddziałach PFRON.
Czytaj więcej »