Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

1 stycznia 2011 roku weszła w życie ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 Poz. 1700). Ustawa określa obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Ustawa wprowadza zakaz nierównego traktowania ze względu na niepełnosprawność w zakresie:

  • Podejmowania kształcenia zawodowego, w tym dokształcania, doskonalenia, przekwalifikowania zawodowego oraz praktyk zawodowych,
  • Warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
  • Przystępowania i działania w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców oraz samorządach zawodowych, a także korzystania z uprawnień przysługujących członkom tych organizacji,
  • Dostępu i warunków korzystania z instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oferowanych przez instytucje rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy oferowanych przez inne podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałaniu bezrobociu.


Osoba niepełnosprawna, wobec której naruszona została zasada równego traktowania, ma prawo do odszkodowania.
W przypadku wysunięcia zarzutu naruszenia zasady równego traktowania, osoba, której zarzucono naruszenie zasady, ma obowiązek udowodnić, że do naruszenia nie doszło.

Ustawa wdraża do systemu prawa polskiego przepisy dyrektyw unijnych:

  • Dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy,
  •  Dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług,
  •  Dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne,
  • Dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

Ustawa w obecnym kształcie budzi jednak kontrowersje. Prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Karolina Kędziora w rozmowie z PAP zauważyła: "Problem w tym, że nie wszystkie grupy chronione są w takim samym stopniu w różnych obszarach. Na przykład ochrona przed dyskryminacją w edukacji dotyczy jedynie rasy, narodowości i pochodzenia etnicznego. Nie ma tam np. niepełnosprawnych, którzy są często dyskryminowani pod tym względem. Podobnie jest, jeśli chodzi o dostęp do towarów i usług, nierozwiązana więc pozostaje na przykład kwestia korzystania z bankomatów przez osoby niewidome".

opracowała Dominika Woźniewska - Żol

Źródło: PAP