Program wczesnego wspomagania rozwoju

Drodzy Rodzice! Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy rozwój Waszego dziecka przebiega prawidłowo, jeśli cokolwiek budzi Wasz niepokój – skontaktujcie się z najbliższą poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Uzyskacie tam poradę, diagnozę, a jeśli będzie taka potrzeba – również opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju to kompleksowa, wielospecjalistyczna i ciągła pomoc dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami, od pierwszych miesięcy życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, której celem jest stymulacja rozwoju. W wypadku wykrycia potrzeby objęcia programem wczesnego wspomagania możliwe jest skorzystanie z pomocy ułatwiającej dziecku rozwój pełniejszy i szczęśliwszy.

Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć:

  • rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy, usprawniania widzenia i słuchu, orientacji i koordynacji wzrokowo-przestrzennej, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,
  • pomocy w stosunku do rodziców: wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, odczytywania jego zachowań i ich właściwej interpretacji oraz prawidłowej na nie reakcji, instruktażu i poradnictwa w zakresie działalności rewalidacyjnej, informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt i inne przedmioty.

Specjalistyczne zajęcia w ramach programu mogą odbywać się w przedszkolu, szkole podstawowej, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, w szczególności dysponują sprzętem niezbędnym do prowadzenia zajęć.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju zostaje powołany zespół różnorodnych specjalistów sprawujący systematyczną opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem i jego rodziną. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania należy przede wszystkim:

  • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i planu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

  • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy adekwatnie do jego potrzeb;

  • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, uwzględnienie w nim działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz współgrających działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

  • ocena skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, kontrolowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania i wprowadzanie zmian stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wspomagania rozwoju.

Praca zespołu jest koordynowana przez dyrektora przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni albo upoważnionego przez niego nauczyciela. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania. Zajęcia odbywają się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od wskazań oraz od możliwości psychofizycznych dziecka, w sposób indywidualny z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły trzeci rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci wraz z ich rodzinami. Zajęcia, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły trzeciego roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

opracowała Dobrosława Uberna

psycholog

Fundacja „Promyk Słońca”