Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku. Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

UWAGA! Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane tylko przez podmioty i w warunkach wskazanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

 • Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz ośrodków przyjmujących grupy turnusowe prowadzi wojewoda.
 • Udział w turnusie rehabilitacyjnym dziecka niepełnosprawnego (czyli legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności) oraz jego opiekuna może być dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Podstawowym warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego.*

*czyli dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.

UWAGA! Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dofinansowanie do turnusu może być przyznane nawet w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Wówczas kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

UWAGA! W wyjątkowych przypadkach (uzasadnionych trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej) dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu. 

Warunki uzyskania dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka:

 • dziecko musi posiadać skierowanie na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje; 
 • dziecko w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskało na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
 • dziecko weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 • zostanie wybrany organizator turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
 • dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach przewidzianych w programie turnusu;
 • dziecko nie będzie pełniło funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 • opiekun dziecka złoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu;
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawione zostanie, podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia.

UWAGA! Dofinansowanie może zostać także przyznane opiekunowi niepełnosprawnego dziecka do lat 16 (a starszemu – jeżeli posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

Warunki uzyskania dofinansowania przez opiekuna dziecka niepełnosprawnego: 

 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny musi zawierać wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
 • opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
 • opiekun nie jest osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby,
 • opiekun ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Postępowanie w sprawie uzyskania dofinansowania:

 1. złożenie wniosku w odpowiednim miejscowo PCPR lub MOPS wraz z wypełnionym przez lekarza wnioskiem o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (odpowiednie formularze wniosków można pobrać w siedzibie PCPR lub MOPS oraz na ich stronach internetowych) oraz kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 2. organ (czyli PCPR lub MOPS) rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (w razie braków organ wzywa w ciągu 10 dni do ich usunięcia; w razie nieusunięcia braków w terminie 30 dni wniosek pozostaje bez rozpatrzenia),
 3. pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają niepełnosprawne dzieci do 16. roku życia, osoby niepełnosprawne w wieku do 24. roku życia – uczące się i niepracujące (bez względu na stopień niepełnosprawności) oraz osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 4. po rozpatrzeniu wniosku organ zawiadamia na piśmie w terminie 7 dni o sposobie jego rozpatrzenia,
 5. po otrzymaniu informacji o uzyskaniu dotacji należy – w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia (nie później niż 21 dni od rozpoczęcia turnusu) zawiadomić organ o wybranym turnusie,
 6. po uzyskaniu informacji o wybranym turnusie, organ udzielający dofinansowania sprawdza w rejestrach organizatora turnusu oraz ośrodek, w którym turnus ma się odbyć,
 7. w razie niespełnienia przez wybranego organizatora lub ośrodek ustawowych warunków, organ wzywa do wyboru innego organizatora lub ośrodka (pod rygorem nieprzekazania dotacji),
 8. po sprawdzeniu organizatora oraz ośrodka, organ przekazuje dofinansowanie bezpośrednio organizatorowi wybranego turnusu.

Wysokość dofinansowania:

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla dziecka niepełnosprawnego w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

UWAGA: W wyjątkowych przypadkach* dofinansowanie uczestnictwa w turnusie dla osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna może być podniesione do 35% przeciętnego wynagrodzenia (w przypadku opiekuna niezbędne jest pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub ponoszenie przez osobę niepełnosprawna kosztów pozostałych kosztów uczestnictwa opiekuna w turnusie).

* uzasadnionych szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych

opracowała Dominika Żol