Potwierdzenie prawa do świadczeń

Od 1 stycznia 2013 r. potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych następuje na podstawie numeru PESEL za pomocą systemu eWUŚ (Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców).

W przypadku dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie następuje na podstawie numeru PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, może przedstawić inny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, a jeżeli takiego dokumentu nie posiada, złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, świadczenie zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia tego prawa. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, a jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym, w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej - pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń.


Przychodzi pacjent do lekarza – ulotka


Podstawa prawna:

ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

opracowała Joanna Kuczyńska