Zwalnianie z nauki drugiego języka obcego

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (lub prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia ucznia z określonymi niepełnosprawnościami z nauki drugiego języka obcego.

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie:

  1. opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
  2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
  3. albo indywidualnego nauczania

zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia:

  1. z wadą słuchu,
  2. z głęboką dysleksją rozwojową,
  3. z afazją,
  4. z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  5. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

z nauki drugiego języka obcego.

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

opracowała Joanna Kuczyńska