Zajęcia rewalidacyjne

Przedszkola i szkoły ogólnodostępne, z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjne mają obowiązek zapewnienia zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, które powinny być ukierunkowane na usprawnianie zaburzonych funkcji, wzmacnianie i kompensację.

Rodzaj zajęć powinien wynikać ze wskazań zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno – pedagogicznej:

  1. korekcyjne wad postawy,
  2. korygujące wady mowy,
  3. orientacji przestrzennej i poruszania się,
  4. nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,
  5. inne, wynikające z programów rewalidacji.

UWAGA! Zajęcia rewalidacyjne nie mają na celu uzupełniania braków w wiadomościach! Do tego służą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, który określa zintegrowane działania o charakterze rewalidacyjnym, podejmowane przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem niepełnosprawnym.

Minimalny oraz tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym jest określony w ramowym planie nauczania ustanowionym w rozporządzeniu MEN. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy (semestralny) wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych:

  • 190 godzin dla szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych,
  • 180 godzin dla liceów ogólnokształcących,
  • 240 godzin dla techników,
  • tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych wynosi 2 godziny dla każdego ucznia niepełnosprawnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (bez względu na rodzaj niepełnosprawności) we wszystkich typach szkół.

Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.

UWAGA!

Nie każdy uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest niepełnosprawny! Dla ucznia niedostosowanego społecznie organizuje się działania o charakterze resocjalizacyjnym, a dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - działania o charakterze socjoterapeutycznym.


Przeczytaj także: Zajęcia wspomagające rozwój i edukację uczniów niepełnosprawnych prowadzone w szkołach ogólnodostępnych


Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 414)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.)

odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2012 r. na zapytanie nr 2687 w sprawie czasu trwania zajęć rewalidacyjnych

opracowała Joanna Kuczyńska