Wiek a obowiązek szkolny

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i w szkołach integracyjnych może być prowadzone w dłuższym okresie czasu w stosunku do uczniów pełnosprawnych

Nauka może być prowadzona do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

  • 18. rok życia – w przypadku szkoły podstawowej;
  • 21. rok życia – w przypadku gimnazjum;
  • 24. rok życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 414)

opracowała Joanna Kuczyńska