Pomoc nauczyciela

Bardzo ważną planowaną zmianą w przepisach dotyczącą warunków organizowania nauki i opieki dla uczniów niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych jest możliwość zatrudnienia w szkołach ogólnodostępnych za zgodą organu prowadzącego pomocy nauczyciela.

Pomocą nauczyciela nie musi być osoba z przygotowaniem pedagogicznym. Dyrektor przedszkola/szkoły ustala zajęcia, w których ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych uczestniczy pomoc nauczyciela.

 

Obecnie Pomoc nauczyciela zatrudnia się obligatoryjnie:

  • w przedszkolu specjalnym, w klasach I-IV szkoły podstawowej specjalnej i w oddziale specjalnym zorganizowanym w szkole ogólnodostępnej;
  • dla dzieci/uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

opracowała Weronika Żuławińska