Odroczenie obowiązku szkolnego

Dzieci niepełnosprawne i chore mają prawo do odroczenia obowiązku szkolnego, jeżeli nie osiągnęły dojrzałości społecznej i poznawczej wystarczającej, aby sprostać wymaganiom szkolnym. Rodzice tych dzieci składają wniosek o przebadanie dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wyda opinię sugerująca odroczenie obowiązku szkolnego.

Zgodnie z zapisem art. 14 ust 1a. ustawy o systemie oświaty dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 10 lat. Od 2014 roku dziecko może być odroczone do ukończenia 8. roku życia.

W przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a kwalifikujących się do odroczenia obowiązku szkolnego, rodzice tych dzieci otrzymują opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która przekładają w szkole rejonowej. Zgodnie z zapisem art.16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

opracowała Weronika Żuławińska