Indywidualizacja nauczania

Dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówkę”) oraz uczniowie mogą mieć zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Nie jest to to samo, co indywidualne nauczanie. Co więcej, zindywidualizowaną ścieżką nie mogą być objęte dzieci ani uczniowie realizujący indywidualne nauczanie.

Zindywidualizowana ścieżka jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wspólnie z klasą i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie z rówieśnikami oraz indywidualnie z uczniem. Tygodniowy wymiar godzin zajęć realizowanych indywidualnie z uczniem ustalany jest z uwzględnieniem konieczności realizacji przez ucznia podstawy programowej.

Dla ucznia objętego zindywidualizowaną ścieżką dostosowuje się metody i form realizacji programu nauczania do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia – nauczyciele prowadzący zajęcia podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub szkole.

Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:

  1. uczniów objętych kształceniem specjalnym – dla nich, w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, tworzony jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), na którego podstawie dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia;
  2. uczniów objętych indywidualnym nauczaniem – ich stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem lub uczniem w miejscu jego pobytu, w szczególności w domu rodzinnym, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju przedszkola czy szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka i ucznia.

Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin i jest realizowany w ciągu co najmniej 2 dni. Z kolei w przypadku:

  • uczniów klas I-III szkoły podstawowej – wynosi od 6 do 8 godzin i jest realizowany w ciągu co najmniej 2 dni;
  • uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – wynosi od 8 do 10 godzin i jest realizowany w ciągu co najmniej 3 dni;
  • uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej – wynosi od 10 do 12 godzin i jest realizowany w ciągu co najmniej 3 dni;
  • uczniów szkół ponadpodstawowych – wynosi od 12 do 16 godzin i jest realizowany w ciągu co najmniej 3 dni.

Przez cały czas nauczyciele obserwują funkcjonowanie dziecka lub ucznia w zakresie możliwości jego uczestniczenia w życiu przedszkolnym lub szkolnym. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka lub ucznia oraz wnioski nauczycieli z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami, podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka lub ucznia z grupą lub klasą, a w szczególności umożliwia dziecku lub uczniowi udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych oraz w wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych.

W przypadku czasowej poprawy stanu zdrowia umożliwiającej uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, dyrektor na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego zawiesza organizację indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. Jeżeli zaś stan zdrowia dziecka lub ucznia umożliwia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania.

Podstawa prawna:

  1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017.1591)
  2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U.2017.1616)
Opracowanie: Joanna Kuczyńska