MEN. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W związku z planowanymi zmianami w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje projekt systemowy pn. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zorganizowało szkolenie dla Liderów zmian, którzy w ramach projektu przeszkolą nauczycieli ze szkół ogólnodostępnych podstawowych i gimnazjalnych na temat: organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, modelu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na temat pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Proponowany model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma obowiązywać we wszystkich szkołach. W szkołach zgodnie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele pracujący z uczniem i zatrudnieni w szkole specjaliści tworzą Zespół. Zadaniem Zespołu jest przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast dla uczniów z utrudnieniami w nauce, którzy posiadają opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zdiagnozowane trudności w nauce, nie mają opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, Zespół ma obowiązek opracować Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia. Wszyscy nauczyciele pracujący z uczniem opracowują w szkole Plan Działań Wspierających ucznia lub grupy uczniów o jednorodnych potrzebach. Następnie kwalifikuje się uczniów do zajęć obowiązkowych, dodatkowych, nadobowiązkowych. Są to zajęcia wspierające ucznia. Co najmniej dwa razy w roku Zespół będzie dokonywał analizy efektów osiągnięć ucznia.

Bardzo ważne zadanie Zespołu w szkole – wyrażanie opinii w sprawie dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych; planowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji wobec poszczególnych uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu w części dotyczącej ich dziecka. To dyrektor szkoły będzie decydował o warunkach dostosowania po zasięgnięciu opinii Zespołu. W szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych – od 1.09. 2012 r., w gimnazjach od 1.09. 2011 r.

W planowanych zmianach opinia wydawana będzie nie później niż do ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej, będzie ważna przez wszystkie lata nauki szkolnej. Nie będzie konieczne wydawanie kolejnej opinii na następny etap edukacyjny.

 

opracowała Weronika Żuławińska