Refundacja wyrobów medycznych NFZ

Osobom objętym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje refundacja przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ.

Zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom (osobom potrzebującym wyrobów medycznych) na podstawie zlecenia albo recepty wystawionych przez:

  • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
  • felczera ubezpieczenia zdrowotnego;
  • pielęgniarkę;
  • położną.

Kontynuacja zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie może odbywać się także na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego.

Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne jest zlecenie prawidłowo wystawione przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, potwierdzone do realizacji przez Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca. W przypadkach gdy konieczne jest pilne zaopatrzenie świadczeniobiorcy w wyroby medyczne dopuszcza się, aby Oddział Funduszu na terenie, którego świadczeniobiorca przebywa pośredniczył z Oddziałem Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca, w potwierdzeniu zlecenia przy pomocy faksu.

Podstawą do zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie jest zlecenie prawidłowo wystawione przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia wraz z ważną kartą potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie. Karta jest dokumentem wydawanym i potwierdzanym przez Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca, służącym do potwierdzenia wystawionych zleceń i ich realizacji przez okres do 12 miesięcy. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawiane w okresie ważności karty, nie wymagają potwierdzenia przez Oddział Funduszu. Świadczeniobiorca może być zaopatrzony jednorazowo w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

W przypadku gdy zlecenie zawiera błędy formalne lub zostało wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy zlecenie bez potwierdzenia, jednocześnie informując o przyczynie odmowy potwierdzenia zlecenia.

Potwierdzone i zarejestrowane przez Oddział Funduszu zlecenie może zostać zrealizowane u wybranego przez świadczeniobiorcę świadczeniodawcy (sklep dysponujący odpowiednim sprzętem). UWAGA! W przypadku zakupu wyrobu medycznego u podmiotu nie posiadającego umowy z NFZ, wyrób medyczny nie zostanie zrefundowany!

Realizacja zleceń drogą wysyłkową dotyczy wyłącznie zaopatrzenia w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie. Potwierdzeniem odbioru wyrobu medycznego jest czytelny podpis imieniem i nazwiskiem osoby odbierającej wraz z jej numerem PESEL na dokumencie potwierdzającym odbiór przesyłki.

Zlecenie naprawy wyrobu medycznego wystawia i potwierdza Oddział Funduszu, który zrefundował dany wyrób medyczny.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.)

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565)

zarządzenie nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, zmienione zarządzeniem Nr 9/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

opracowała Joanna Kuczyńska