Zasiłek rodzinny

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Jeżeli dochód zostanie przekroczony o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa przewidująca tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że rodzina otrzymująca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego nie straci prawa do tych świadczeń, lecz zachowa to świadczenie, pomniejszone o kwotę która została przekroczona. Świadczenia będą wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód pomnożoną przez liczbę osób w danej rodzinie. Przekroczenie nie może być wyższe niż suma otrzymywanych świadczeń. Wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić, jeżeli ustalona kwota będzie wyższa lub równa 20 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko:

  • 18. roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
  • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

  • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
  • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
  • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.


Podstawa prawna:

ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)

ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 995)

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r., poz. 1238)

opracowała Joanna Kuczyńska