Postępowanie w sprawie przyznania zasiłku lub świadczenia pielęgnacyjnego

Postępowanie w sprawie przyznania zasiłku lub świadczenia pielęgnacyjnego wszczynane jest na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta (najczęściej w miejskim ośrodku pomocy społecznej lub gminnym ośrodku pomocy społecznej). Formularz wniosku można pobrać ze strony www.mops.wroclaw.pl. Wniosek mogą złożyć rodzice dziecka, jeden z rodziców lub opiekun faktyczny.

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy załączyć:

  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
  • kopię aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu).

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego należy załączyć:

  • kopię dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • zaświadczenie ZUS o niepobieraniu świadczeń emerytalno-rentowych,
  • oświadczenie o niepobieraniu żadnych świadczeń emerytalno-rentowych z KRUS, Biura Emerytalnego MSWiA, Wojskowego Biura Emerytalnego i innych instytucji, niepobieraniu zasiłku stałego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • dokument stwierdzający stopień pokrewieństwa z niepełnosprawnym dzieckiem (w przypadku rodzica – akt urodzenia dziecka, w przypadku dziadka / babci – akt urodzenia dziadka/babci, akt urodzenia syna/córki, akt urodzenia wnuka, w przypadku brata/siostry – akt urodzenia obojga rodzeństwa),
  • dokumenty niezbędne dla potrzeb ubezpieczenia społecznego (np. kserokopie świadectw pracy, decyzje o pobieraniu zasiłków dla bezrobotnych, decyzje o pobieraniu zasiłku stałego przed majem 2004, zaświadczenie z ZUS o okresie prowadzonej działalności gospodarczej (w zależności od przebiegu ubezpieczenia), decyzja ZUS o wyliczeniu kapitału początkowego).

UWAGA! Wniosek powinien zostać złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności – wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności.

Należy pamiętać, że prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność orzeczenia o niepełnosprawności.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli dziecko nadal spełnia warunki niezbędne do otrzymania świadczenia i:

  • wniosek o ustalenie niepełnosprawności został złożony w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia

oraz

  • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności został złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Podstawa prawna:
Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

opracowała Dominika Żol