Informacje ogólne

W przypadku dziecka niepełnosprawnego, do ukończenia przez nie 16 roku życia wydawane jest orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast po ukończeniu 16 roku życia - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny).

Niepełnosprawność u dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16. roku życia.

Dzieci do lat 16 zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeśli:

  1. mają naruszoną sprawności fizyczną lub psychiczną, 
  2. przewidywany czas trwania naruszenia sprawności przekracza 12 miesięcy, 
  3. naruszenie sprawności spowodowane jest wadą wrodzoną, długotrwałą chorobą lub naruszeniem organizmu i wymaga zapewnienia dziecku całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Ważne jest, że warunki te powinny być spełnione łącznie.


Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst ustawy)
  2. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst rozporządzenia)
  3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia (tekst rozporządzenia)

opracowała Dominika Żol